10000 карт хугацаа нэмэгдлээ

10000 төгрөгний карт хугацаа нэмэгдэж 16 хоног боллоо. Урамшууллын хугацаа: 2020 оны 6-р сарын 30-г дуустал үргэлжилнэ.